Οι επιγραφές του Ολυμπιακού Δακτυλίου

Στην οπίσθια όψη του Μηχανισμού στο εσωτερικό της επάνω σπείρας υπάρχει ένας μικρός δακτύλιος. Εξωτερικά του δακτυλίου αυτού ήταν γραμμένα τα ονόματα από τους πανελληνίους αγώνες, ενώ εσωτερικά, στα τεταρτημόρια του κύκλου, τα σύμβολα LA, LB, LΓ, LΔ που έδειχναν το χρόνο διεξαγωγής τους.


Βάλε τα γράμματα στη σωστή θέση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επιγραφές με τους πανελλήνιους αγώνες του ολυμπιακού δακτυλίου.


Για ποιο λόγο οι αγώνες έχουν τη συγκεκριμένη σειρά;
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.71.187